OUDERRAAD


De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders, die tot taak heeft de bloei van de school te bevorderen en de belangen van de ouders te behartigen. Dit betekent, dat de ouders met eventuele vragen, klachten of problemen altijd een van de leden kunnen benaderen, waarna er in samenwerking met het team en/of medezeggenschapsraad geprobeerd zal worden een oplossing te vinden. Een aantal keren per jaar vergadert de OR samen met het team om de dagelijkse gang van zaken op school te bespreken.

De OR geeft steun aan diverse activiteiten, zoals de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, de schoolreizen en de eindejaarsactiviteiten en is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de ouderbijdrage, het opstellen van de begroting en het zo goed mogelijk besteden hiervan. Op de jaarlijkse ouderavond wordt hierover verantwoording afgelegd en wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepaald.

De ouderraad bestaat uit vijf ouders, waarvan er drie het dagelijks bestuur vormen: de voorzitter, belast met het contact met de school, de leiding van de vergaderingen en eventuele vertegenwoordiging naar buiten; de secretaris, verantwoordelijk voor de agenda en het notuleren van de vergaderingen en de penningmeester voor het beheren van de financiën.
Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit:

Annemijn van der Graaf - voorzitter 
Kim Schumm - penningmeester
Coby Huyzers
Linda Bosman
Thijs Ossendrijver  ========================================================================================== 


HOOFDLUISCONTROLE

De hoofdluiscontroles vinden plaats op maandagochtend na elke vakantie.

Er zijn telkens 3 of 4 moeders aanwezig. De controle vindt plaats in de lerarenkamer. Indien er luizen gevonden worden, dient het betreffende kind door een van de ouders opgehaald te worden, om vervolgens thuis verder behandeld te worden. Hierna zullen er op school extra controles plaatsvinden.

Werkwijze:

Het kind krijgt een handdoek om de schouders. De haren worden geheel doorgekamd met een luizenkam (3 stuks aanwezig op school), waarbij vooral goed achter de oren wordt gekeken. Na elke kambeurt wordt de kam gereinigd met antibacteriële zeep (dettol). Is een kind geweest kan hij of zij een volgend kind uit de klas naar binnen sturen.

==========================================================================================

Uit het fotoboek

DSCN1982 DSCN1980 DSCN1977 DSCN1971 DSCN1965
DSCN1981 DSCN1979 DSCN1974 DSCN1968 DSCN1963

Laatste Nieuws