MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 
De naam zegt het eigenlijk al: de medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap.
Sinds 1 januari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs van kracht.
In deze wet zijn een aantal zaken vastgelegd, waarin medezeggenschap mogelijk is. 
 
De MR heeft een veelheid van taken, zoals:

inspraak bij:
- vaststelling of wijziging van het schoolplan en het activiteitenplan
- vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn
- vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het verrichten van ondersteunende werkzaamheden tenbehoeve van het onderwijs
- enzovoort

advisering bij:
- fusies van scholen
- aanstelling of ontslag van de schoolleiding
- regeling van vakanties, nieuwbouw of verbouwing van de school
- vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het onderhoud van de school
- enzovoort

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier leden; twee vanuit de personeelsgeleding (het team) en twee van de oudergeleding (de ouders). De taken en bevoegdheden van leden van de personeels- en oudergeleding zijn niet altijd dezelfde. In een aantal gevallen heeft alleen de personeelsgeleding zeggenschap, in een aantal andere gevallen alleen de oudergeleding. De andere leden van de MR hebben in dergelijke situatie wel een adviserende stem.

Al met al neemt de MR een belangrijke plaats in op een school. Daar bovenstaande een korte samenvatting is van de taken/bevoegdheden van de MR kan een ieder die nog vragen heeft contact met leden van de MR opnemen.

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

oudergeleding
Edwin de Lijser voorzitter
Simone van der Lee secretaris

personeelsgeleding
Milou Bouwer
Jolanda Bakker

 


Uit het fotoboek

DSCN1982 DSCN1980 DSCN1977 DSCN1971 DSCN1965
DSCN1981 DSCN1979 DSCN1974 DSCN1968 DSCN1963

Laatste Nieuws