MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 
De naam zegt het eigenlijk al: de medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap.
Sinds 1 januari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs van kracht.
In deze wet zijn een aantal zaken vastgelegd, waarin medezeggenschap mogelijk is. 
 
De MR heeft een veelheid van taken, zoals:

inspraak bij:
- vaststelling of wijziging van het schoolplan en het activiteitenplan
- vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn
- vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het verrichten van ondersteunende werkzaamheden tenbehoeve van het onderwijs
- enzovoort

advisering bij:
- fusies van scholen
- aanstelling of ontslag van de schoolleiding
- regeling van vakanties, nieuwbouw of verbouwing van de school
- vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het onderhoud van de school
- enzovoort

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vier leden; twee vanuit de personeelsgeleding (het team) en twee van de oudergeleding (de ouders). De taken en bevoegdheden van leden van de personeels- en oudergeleding zijn niet altijd dezelfde. In een aantal gevallen heeft alleen de personeelsgeleding zeggenschap, in een aantal andere gevallen alleen de oudergeleding. De andere leden van de MR hebben in dergelijke situatie wel een adviserende stem.

Al met al neemt de MR een belangrijke plaats in op een school. Daar bovenstaande een korte samenvatting is van de taken/bevoegdheden van de MR kan een ieder die nog vragen heeft contact met leden van de MR opnemen.

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

oudergeleding
Edwin de Lijser voorzitter
Simone van der Lee secretaris

personeelsgeleding
Milou Bouwer
Ina van der Duin

 


Uit het fotoboek

schoolreisBeekseBergen2018 340 schoolreisBeekseBergen2018 336 schoolreisBeekseBergen2018 328 schoolreisBeekseBergen2018 323 schoolreisBeekseBergen2018 312
schoolreisBeekseBergen2018 337 schoolreisBeekseBergen2018 329 schoolreisBeekseBergen2018 326 schoolreisBeekseBergen2018 319 schoolreisBeekseBergen2018 311

Laatste Nieuws